ระบบการศึกษาในอินเดีย

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

แบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามระบบ 10+2 โดยในช่วง 10 ปีแรกเน้นความรู้ทั่วไป ส่วนในช่วง 2 ปีหลังเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง

การศึกษาในระดับประถมศึกษา ใช้เวลา 8 ปี โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น 3 ปี(Standards I-III) ตอนกลาง 2 ปี (Standards IV-V)
และตอนปลาย 3 ปี (Standards VI-VIII)

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลา 2-4 ปี ผู้ที่ศึกษาจนจบปีที่ 10 (Standard X) จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา แต่หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาต่อในโรงเรียนอีก 2 ปี (Standards XI-XII) ตามหลักสูตรและระบบการวัดผลของคณะกรรมการกลางมัธยมศึกษา (Central Board of Secondary Education – CBSE) หรือสภาวัดผลการศึกษาในโรงเรียนอินเดีย (Council for the Indian School Certificate Examinations – CISCE) เพื่อนำผลการศึกษาไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง

การศึกษาขั้นสูง

สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ได้แก่

  • มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรมและแพทยศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยส่วนกลาง (central universities) ซึ่งได้รับการอุดหนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ (state universities) ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
  • สถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย (deemed universities) ซึ่งมักมีขนาดเล็กและเปิดสอนวิชาเฉพาะทาง
  • สถาบันที่มีความสำคัญระดับชาติหรือสถาบันที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือก่อตั้งโดยรัฐบาล รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย (Indian Institute of Technology – IIT) ซึ่งปัจจุบันมี 15 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันการจัดการแห่งอินเดีย (Indian Institute of Management) ซึ่งปัจจุบันมี 6 แห่งทั่วประเทศ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเปิด
  • สถาบันวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิจัยด้านสังคมศาสตร์อินเดีย (Indian Council of Social Science Research) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย
  • สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งรวมถึงสถาบันสอนภาษา สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.thaiemb.org.in/th/study/