วีซ่าอินเดีย

วีซ่าอินเดีย

ขอวีซ่าอินเดีย ไม่ยากอย่างที่คิด แค่เตรียมเอกสารให้พร้อม และไปยื่นที่สถานทูตโดยตรง ก็เพียงพอแล้ว

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย

 1. แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
 4. รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย
 6. (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 7. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 8. สำเนา บัตรประชาชน พร้อม เซ็นต์รับรอง สำเนาถูกต้อง
 9. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 10. ใบจอง โรงแรม
 11. ใบจองตั๋ว เครื่องบิน
 12. แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว

** ผู้เดินทางต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

3 – 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

6 – 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี

ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท